ALGEMENE VOORWAARDEN CORITAS

Publicatie 15-12-2021

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de laatste versie van de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer, zoals beschikbaar op de website voor inzage of om te downloaden;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die individueel aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Klant: de consument, de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met de ondernemer een overeenkomst op afstand sluit of wenst te sluiten;
 9. Ondernemer: de rechtspersoon die in artikel 2 is genoemd;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten tussen de ondernemer en de klant voor de verkoop van producten, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer en de klant gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Coritas

Adres: Wolfsculen 6, 5451 WS Mill

Telefoonnummer: 06-2716 6266

E-mailadres: info@coritas.nl 

KvK-nummer: 80913989

Btw-identificatienummer: NL861849437B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden kunnen door de klant worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming. Op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden bovendien zo spoedig mogelijk en kosteloos aan de klant toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand. De nietige of vernietigde bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een nieuwe bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er andere voorwaarden aan het aanbod zijn verbonden dan wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is totdat de overeenkomst op afstand is gesloten, gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Druk- en zetfouten in het aanbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden en binden de ondernemer niet.
 4. Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 5. Ondernemer kan niet garanderen dat de beschrijvingen, afbeeldingen of weergegeven kleuren exact overeenkomen met de geleverde producten. Een dergelijke afwijking kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van de ondernemer door de klant is aanvaard doordat de klant de gehele bestelprocedure heeft doorlopen en voltooid. 
 2. Nadat de klant het aanbod op de wijze genoemd in het eerste lid van dit artikel heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Op deze manier kan de klant de geplaatste bestelling op een later moment raadplegen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. De ondernemer neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht om de klant elektronisch te kunnen laten betalen.
 4. De ondernemer is gerechtigd  – binnen de wettelijke kaders – te verifiëren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en die feiten en factoren te controleren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 6. De ondernemer blijft volledige eigenaar van de producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant heeft de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. De bedenktermijn geldt ook voor afgeprijsde producten.
 3. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 4. Indien de bestelling bestaat uit meerdere producten, zendingen of onderdelen gaat de bedenktermijn in op de dag na ontvangst van de gehele bestelling door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het is de klant toegestaan het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de klant de toegestane inspectie overschrijdt, is de klant aansprakelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering.
 6. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan de klant doen door gebruik te maken van het retourformulier dat met de bestelling is meegestuurd en de daarin gegeven instructies te volgen. De klant mag er ook voor kiezen om op andere wijze gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

7. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen retour te sturen. Wanneer de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking conform de door de ondernemer verstrekte instructies aan de ondernemer retourneren. 

 • De klant dient te kunnen bewijzen dat tijdig gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht en de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Dit laatste kan bijvoorbeeld aan de hand van een bewijs van verzending.
 • Er is tijdig gebruik gemaakt van het herroepingsrecht indien het product binnen de in dit artikel genoemde termijn van 14 dagen is verzonden, zelfs indien de ondernemer het product pas nadat de termijn van 14 dagen is verlopen ontvangt.
 • Na verloop van de in dit artikel genoemde (bedenk)termijnen kan de klant geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij de ondernemer schriftelijk uitdrukkelijk aangeeft dat de kosten van terugzending niet voor rekening van de klant komen.
 2. Indien de klant al voor het product heeft betaald, zal de ondernemer dit gehele bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. De ondernemer stelt hierbij de voorwaarde dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de betaalmethode die door de klant is gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere betaalmethode zonder dat de ondernemer hiervoor extra kosten in rekening brengt.
 3. De klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product als gevolg van beschadiging door onzorgvuldige omgang.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van de volgende producten:

 1. producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. losse kranten en tijdschriften;
 7. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 8. hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. De ondernemer is gerechtigd na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Indien de ondernemer na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen doorvoert en deze prijsverhogingen niet het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw. 
 6. De prijs is exclusief de kosten voor verzending. De verzendkosten komen voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer uitdrukkelijk anders aangeeft.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
 2. De klant dient meldingen met betrekking tot verkeerd geleverde producten zodra deze kenbaar zijn geworden en in ieder geval binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer door te geven. 
 3. Nadat de ondernemer de klant heeft bevestigd dat de melding is ontvangen, dient de klant het product volgens de aangegeven instructies zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging, te retourneren. De ondernemer heeft de keuze om het bestelde product alsnog te leveren of de overeenkomst te ontbinden en de klant het betaalde bedrag terug te betalen.
 4. De klant dient meldingen met betrekking tot gebreken van een product schriftelijk aan de ondernemer door te geven. Nadat de ondernemer de klant heeft bevestigd dat de melding is ontvangen, dient de klant het product volgens de aangegeven instructies zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging, te retourneren. De ondernemer zal het gebrek onderzoeken en zal:
 1. de klant vragen om bewijs dat het gebrek niet aan zijn schuld is te wijten, indien de melding zes maanden of later na de aankoop is gedaan. Indien de klant hier niet in slaagt, mag de ondernemer reparatie of vervang van het product weigeren; of
 2. het product kosteloos repareren of vervangen, tenzij de ondernemer kan aantonen dat het gebrek te wijten is aan de schuld van de klant.
 1. Indien de ondernemer overgaat tot reparatie of vervanging van het product, vergoedt de ondernemer ook de door de klant gemaakte kosten voor de terugzending.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer kan de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant niet garanderen. De ondernemer is daarom niet aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van het product ten aanzien van elke individuele toepassing, noch ten aanzien van advisering met betrekking tot dat gebruik.
 3. De bovengenoemde garanties gelden niet indien:
 1. de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 1. Naast de door de ondernemer verstrekte garantie, behoudt de klant aanspraak op de wettelijke rechten en de rechten die de hem toekomen op grond van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer zal het bedrag dat door de klant is betaald, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle voor de ondernemer geldende (lever)termijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant, behalve het in lid 3 van dit artikel genoemde recht op ontbinding, geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien de klant het vervangende artikel niet wil behouden, doet hij een beroep op zijn herroepingsrecht zoals in artikel 6 van de algemene voorwaarden omschreven. De kosten van de eventuele retourzending van het vervangende artikel worden vergoed door de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen. De klant is niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. opzeggen tegen een kortere opzegtermijn indien er een kortere opzegtermijn ten behoeve van de ondernemer is overeengekomen.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, wordt stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor onbepaalde duur. De klant mag in geval van deze verlening de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 2. Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de klant na één jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant (nog) verschuldigde bedragen in Euro te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Als de klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, ontvangt hij van de ondernemer een herinnering voor de betaling die binnen 14 dagen dien te worden betaald. De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag na ontvangst van de herinnering. Wanneer de klant binnen de gestelde termijn van 14 dagen nog steeds niet betaald, heeft de ondernemer het recht de betaling in te vorderen door inschakeling van een incassokantoor. De incassokosten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door de ondernemer geleverde producten, zoals merkenrechten, modelrechten, octrooirechten e.d. bij de ondernemer en/of zijn leveranciers.

Artikel 15 – Gegevens klant

De ondernemer verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving en in overeenstemming met de privacyverklaring die te vinden is op onze website van Coritas. Gegevens van de klant worden, indien de klant hiermee instemt, door de ondernemer vastgelegd en gebruikt om de klant te informeren over zijn activiteiten, projecten, producten e.d. Mocht de klant niet meer geïnteresseerd zijn in deze informatie dan kan de klant dit schriftelijk (of per e-mail) aan de ondernemer bekend maken.

 

Artikel 16 – Geschillen- en klachtenregeling

 1. Op alle aanbiedingen van de ondernemer en gesloten overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Geschillen tussen de klant en ondernemer over te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, tenzij de klant binnen één maand nadat de ondernemer schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit beding kiest voor beslechting door de op grond van de wet bevoegde rechter.
 3. De klant kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van de klachtenprocedure van de ondernemer. De ondernemer beschikt over een op de website bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 4. Klachten moeten binnen 2 maanden nadat deze zijn ontstaan volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de klant een antwoord kan verwachten.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze het geleverde product kosteloos vervangen of repareren.
 7. Klachten kunnen ook worden gemeld via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort, tenzij de ondernemer schriftelijke anders aangeeft, de verplichtingen van de klant en de ondernemer niet op.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel afwijkende voorwaarden met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten zijn niet ten nadele van de klant en worden op schriftelijke wijze vastgelegd en aan de klant verstrekt op een wijze waarop deze kunnen worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor latere kennisneming.